INFO@DIGIPAL.NL
AL 16 JAAR GEWOON GOED!

Algemene voorwaarden

NEDERLAND IS AAN WETTEN EN REGELS GEBONDEN. ONZE REGLEMENTEN ZIJN BELANGRIJK LEES ZE DAAROM ZORGVULDIG OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Digipal wordt gesloten.
Produkten en diensten van Digipal: de door Digipal te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domeinnaam en hosting, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van Digipal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Digipal. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Digipal niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Digipal gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Digipal schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Digipal heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Het bedrag is overgemaakt op de bankrekening van Digipal en er is door Digipal een dienst aangemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5. Duur en beëindiging diensten

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar (12 maanden). Indien de klant kiest voor een verlening dient hij dit via mail aan te vragen, tenzij anders overeengekomen. Digipal kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Digipal niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Digipal heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Digipal heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslach of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
– opdrachtgever onacceptabel jegens Digipal handelt.

Diensten en duur per onderdeel:

– Webhosting & domeinregistratie: Contractduur 1 jaar
– WRCMS hosting: Contractduur 1 jaar
– iReQuest/VerzoekServer: Contractduur 1 jaar
– Streaming: Contractduur 3 Maand, daarna opzegbaar per maand.

Tijdens contractduur kan een dienst opgeheven worden op verzoek van de klant, echter zal er geen restitutie (terug betaling) plaats vinden aangezien er een overeenkomst is aangegaan voor minimaal 1 jaar en bij streaming 3 maanden.

Artikel 6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website en/of hostingaccount geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Digipal zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken afhankelijk van de extensie.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het door Digipal vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Digipal.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Digipal is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Digipal weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Digipal kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Digipal of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Digipal.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Digipal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Digipal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Digipal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Digipal is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Digipal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Digipal mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de aan hem ter beschikking gestelde systemen zorgvuldig worden gebruikt en behandeld. Opdrachtgever zal de door Digipal gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen.
Opdrachtgever zal zich onthouden van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van Digipal kunnen schaden.
Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct mede te delen aan Digipal. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Digipal als gevolg daarvan lijdt.
Digipal is nooit verantwoordelijk voor het wegvallen van data hetzij bestanden hetzij het aantal bezoekers. De klant is zelf verantwoordelijk voor het behoud van een backup van de files ondergebracht op een der servers van Digipal.

Artikel 9. Buitengebruikstelling

Digipal heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Digipal niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Digipal zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Digipal kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Digipal gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 7.5,- excl. BTW. Bij een extreme wanbetaling zal Digipal alle overige diensten die afgenomen worden door opdrachtgever tevens op nonactief stellen.

Artikel 10. Restricties

Niet toegestaan op de servers van Digipal zijn:
– Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.
– Multiple hosts resolving op één domeinnaam.
– Extra accounts toevoegen op uw subdomein.
– Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 20% aan downloads toegestaan).
– Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor
– Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites
– Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illigale software.
– Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van Digipal of aan andere servers.

Indien er sprake is van ‘onbeperkt’ dataverkeer dan gelden de volgende regels: Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Digipal, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Digipal.Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Digipal gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Digipal heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.

Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe mailserver (bv. smtp bij een andere provider) is Digipal nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van email en/of bestanden welke hiermee communiceren.

Artikel 10b. Restricties webscripts

Het is niet toegestaan spam te versturen.
Indien er spamm wordt verstuurd door een webscript die niet veilig is dan zullen alle kosten verhaald worden op de gebruiker die het script heeft geplaatst.

Artikel 11. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order annuleert, zal Digipal een bedrag van € 25,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de opdrachtgever in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Digipal de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie in rekening brengen.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

Digipal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13. Wet Koop op afstand

In de wet staat dat u zeven werkdagen bedenktijd krijgt als u een product op afstand koopt. Indien het om een maatwerk dienst of abonnement gaat heeft U geen bedenktijd(zichttermijn) en dient de volledige contractduur uitgezeten te worden.

Zichttermijn / Bedenktijd per Digipal Dienst.

– Webhosting & domeinregistratie: Maatwerk geen zichttermijn
– WRCMS hosting: Abonnementsdienst geen zichttermijn
– iReQuest/VerzoekServer: Abonnementsdienst geen zichttermijn
– Streaming: Maatwerk geen zichttermijn
– Stickerz.org: Maatwerk geen zichttermijn
– Drukwerk: Maatwerk geen zichttermijn
– Computeronderdelen & Computers : 7 dagen zichttermijn
– Mijndreumes: Maatwerk geen zichttermijn